תנאי שימוש

סמארט סי.וי. - תנאי שימוש

תאריך עדכון אחרון : 25 פברואר, 2016

1. הגדרות :

1.1. כל האמור במסמך זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

1.2. במסמך זה: "תכנים" - כל החומרים המופיעים באתר, לרבות חומר, מידע, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים אישיים של משתמשים, תמונות, קטעי וידאו ואודיו, הערכות - בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות אתר סמארט סי.וי. ובין אם הוא בבעלות צד שלישי, המאפשר לאתר סמארט סי.וי. זכות שימוש בו.

2. הקדמה:

2.1. אתר סמארט סי.וי. (להלן: "האתר") מופעל ומנוהל על-ידי טופקסייט (להלן "החברה" או " הנהלת האתר").

2.2. השימוש באתר, לרבות במידע, בתכנים, בכלים ובשירותים המוצעים או מוצגים בו או המתאפשרים באמצעותו, ייעשה על-ידי המשתמש בכפוף לאישורו כי קרא והבין את תנאי השימוש, כמפורט להלן (להלן: "תנאי השימוש"), וכי הוא מסכים להם. יובהר, כי השימוש באתר יהווה הסכמה מפורשת לכל תנאי השימוש.

2.3. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל גולש העושה שימוש בשירותים המוצעים באתר, במידע הקיים או במידע כלשהו שהשיג באמצעות האתר.

2.4. האתר, המצוי בשם המתחם www.smart-cv.com ו/או בכל שם מתחם אחר השייך לו, וכל השייך לו, לרבות כל עמודי המשנה השייכים לו וכל כתובות הדוא"ל וכל התוכנות וממשקי הפעילות המיועדים לשימוש הגולשים ולשימוש הנהלת האתר, לרבות הממשקים שבחינם, התכנים, הכלים, הכלים הגרפיים, התצוגה הגרפית והשירותים המוצעים, או מוצגים בו, או המתאפשרים באמצעותו, או כל מידע דיגיטלי, מאגרי נתונים, סיסמאות וקודי מקור, לרבות עיצוב האתר, עמודיו וממשקיו, ממשקי המשתמש ותכניו הרעיוניים, הטקסטואליים והחזותיים וכל פעולה ו/או יצירה שבהם יש זכות יוצרים, כל אלו הנם קניינה הבלעדי של החברה ו/או מי ממעניקי הרישיון לחברה. לצורך תנאי שימוש אלו, המשתמש או הגולש באתר, הנו כל העושה שימוש כלשהו בעמודי האתר, במידע שבו, בעיצובו, ברעיונותיו, בתכניו החזותיים והטקסטואליים, לרבות בממשקיו השונים, בשלמותם ו/או בחלקים מהם, לרבות שימוש פאסיבי כצפייה או עיון, ו/או אקטיבי כפעולת הדפסה, אחסון, שמירה, העברה לאחרים, השתתפות בפורום, שימוש בממשקי האתר השונים, מילוי טפסי פעולה אינטראקטיבית כלשהי ועוד, במצב און-ליין (Online), כשהוא מחובר לרשת האינטרנט, ו/או במצב אוף-ליין (Offline), כשהוא גולש באתר וממשקיו גם ממחשב ו/או מכשיר קצה אחר שאינו מחובר לרשת האינטרנט (להלן: "משתמש" או "גולש")

לצורך תנאי שימוש אלה ייחשב כ"גולש" או "משתמש" גם כל מי שמשתמש בחלקי מידע, תוכנה, קבצים או ממשקים שהגיעו אליו בכל דרך, אף אם הגיעו אליו או למחשבו לאחר עיבוד כלשהו ו/או במנותק מהקשרם התוכני, הטקסטואלי ו/או החזותי כפי שהם מופיעים באתר.

2.5. תנאי השימוש מחייבים את הגולש גם לגבי ביצוע כל פעולה באתר, שימוש במידע ובתכנים המוצגים באתר ובכלים האחרים המוצעים באתר, לרבות שימוש בקישורים המוצגים באתר ולרבות השירותים, המידע והתכנים המוצעים בו.

3. תיקונים בתנאי השימוש או באתר

3.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי השימוש בכל עת וללא הודעה מוקדמת והוראות אלו יחייבו לאחר פרסומם באתר. יובהר, כי הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר ו/או עקיף אשר נגרם ו/או אשר עלול להיגרם למשתמש ו/או לצדדים שלישיים לאור שינוי בתנאי השימוש, כאמור בסעיף זה לעיל.

3.2. יובהר, כי על כל משתמש ו/או גולש להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש בטרם יעשה כל שימוש באתר. לצורך כך, תאריך העדכון האחרון של תנאי השימוש מופיע בראש עמוד זה.

3.3. הנהלת האתר רשאית, מעת לעת, לשנות את מבנה האתר, מראהו, לבצע שינויים בשירותים השונים הניתנים על-ידי האתר, לרבות בהיקפם ובזמינותם של השירותים הללו. יובהר כי הנהלת האתר אינה מחויבת בהודעה מוקדמת בדבר השינויים כאמור בסעיף זה, ולגולש לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

4. רישום לאתר

4.1. השימוש באתר וקבלת השירותים מהאתר, טעונים ומותנים בחלקם בהרשמה לאתר וביצירת פרופיל משתמש אישי ("פרופיל") . המשתמש מצהיר כי עם הרשמתו לאתר, ובמהלך השימוש בו, הוא מתחייב לפעול על-פי כל דין ובהתאם לתנאי השימוש דנן, ומצהיר כי באם לא יעשה כן, הוא יהא חשוף לסנקציות הקבועות בכל דין ובתנאי שימוש אלה וכן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם עקב כך ו/או כתוצאה מכל שימוש שהוא תחת הפרופיל המשויך אליו, בין אם נזק כאמור נגרם לאתר ו/או לחברה ו/או למי ממשתמשי האתר האחרים.

4.2. בנוסף, המשתמש מצהיר כי התכנים והמידע שהנו מעלה לאתר הנם בהתאם לכל דין, וכי אין בהם משום הפרת זכויות יוצרים, ו/או פגיעה מוסרית באחרים, ו/או הפרת צו איסור פרסום, ו/או לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או פגיעה בפרטיות.

4.3. הגולש באתר מצהיר כי כל הפרטים אותם רשם בטופס ההרשמה לפרופיל הינם נכונים, מדויקים ומהימנים, לרבות תאריך לידה, מין, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, מצב משפחתי, מספר טלפון וכן כל שאר הפרטים אותם בחר לעדכן באתר (להלן: "פרטי הרישום"). בנוסף, הגולש מתחייב לשמור על פרטי הרישום נכונים ולעדכנם מעת לעת.

4.4. המשתמש באתר מתחייב שלא לחלוק עם אחרים את הסיסמה המשמשת אותו לצורך כניסה לפרופיל שלו באתר, לא לאפשר כניסה של אחרים מלבדו לפרופיל ולא לפעול בכל דרך אחרת אשר עלולה לסכן את אבטחת הפרופיל.

4.5. חל על המשתמש איסור מוחלט לרשום אדם אחר לאתר ללא הסכמתו ואם עשה כן, יהא אחראי לכל נזק שיגרם לאתר ו/או לחברה ו/או למי ממשתמשי האתר האחרים. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למחוק ו/או להסיר כל תוכן או פרופיל, אשר לפי שיקול דעת החברה אינם פעילים דיים ו/או שלא היו פעילים כלל במהלך תקופה רצופה של לפחות 180 ימים.

4.6. האתר עשוי לאפשר מעת לעת רישום לאתר באמצעות חשבון המשתמש באתר רשת חברתית כדוגמת Facebook ו- LinkedIn, בהתאם לתנאי השימוש של האתר החיצוני, דרכו בוצע הרישום. אם משתמש החליט להירשם לאתר באמצעות חשבון המשתמש שלו באתר צד שלישי, אזי, מכוח ברירת המחדל המוגדרת במסגרת שימוש בחשבונות משתמשים באתרי הרשת החברתית הרלוונטית, החברה עשויה להיות חשופה למידע אישי של המשתמש המופיע באותם חשבונות, בהתאם להגדרות הפרטיות של המשתמש באתר הרשת החברתית. באמצעות רישום כאמור, המשתמש מקנה בזאת לחברה לעשות שימוש בכל התוכן/המידע של המשתמש המופיע באתר הרשת החברתית כאמור. החברה תהא רשאית להשתמש במידע כאמור כדי להתאים אישית ולשפר את השירותים שתספק למשתמש באתר ובין היתר על מנת ליצור עבור המשתמש קורות חיים באמצעות מידע המשתמש הנגיש לחברה תחת חשבונות הרשת החברתית. המשתמש יוכל בכל עת לערוך את קורות החיים שהחברה תיצור עבורו בדרך זו. מובהר כי השימוש במידע המופק מאת חשבון הרשת החברתית של המשתמש עשוי להיות כפוף גם לתנאי אתר הרשת החברתית הרלוונטי, בהתאם לתנאי הרשת החברתית, כפי שיהיו מעת לעת, בנוסף למדיניות הפרטיות באתר זה.

4.7. ידוע למשתמש, כי השימוש באתר מוגבל למשתמשים בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות מחייבות. היה ובחר גולש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס לעשות שימוש באתר, לרבות בתכנים ו/או שירותים ו/או מוצרים הכלולים בו, יראו את שימוש הגולש הנ"ל כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס החוקי שלו לעשות כן.

5. חסימת פרופיל

5.1. הנהלת האתר רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל כל שירות, לחסום כל משתמש, למחוק כל תוכן ו/או לבצע כל פעולה דומה אחרת, מבלי שתהא למשתמש כל טענה או תלונה כנגדה בעניין זה. בנוסף, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם, לשדר או להעלות לאתר בכל אמצעי, תכנים, לרבות הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר אשר אינם הולמים את האתר או מנוגדים לעקרונותיה, כמפורט בסעיף זה (על כל סעיפי המשנה שלו).

בעניין זה, ומבלי להגביל את רשימת המקרים בהם תהא החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להורות על חסימת פרופיל כזה או אחר, תפורט להלן רשימה חלקית ובלתי ממצה של מקרים, אשר גם אם יתרחשו באופן חד פעמי, מצדיקים חסימת גישתו של משתמש רשום לפרופיל בידי הנהלת האתר וסגירת חשבונו לאלתר:

5.1.1. משתמש אשר העלה לאתר פרטי רישום כוזבים, או התחזה לאדם אחר.

5.1.2. משתמש המעלה לאתר תוכן ו/או תכנים בעלי אופי מיני בוטה ו/או בלתי מוסרי, לרבות קללות, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, תכנים מאיימים, גזעניים, מעליבים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, עולים כדי הסתה, מהווים עבירות פליליות או עוולות אזרחיות, פוגעים בצנעת הפרט, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של חוקי מדינת ישראל ותכנים העלולים לפגוע באופן ישיר ו/או עקיף בגולשים האחרים ובמפרסמים באתר, ולרבות שימוש פוגעני באתר כלפי גולשים אחרים. " שימוש פוגעני" בסעיף זה - לרבות הטרדה, איום או התנהגות בלתי נאותה או פגיעה בפרטיות.

5.1.3. משתמש העוסק בפרסום או בשכנוע משתמשים אחרים לקנות או למכור מוצרים או שירותים מכל סוג שהוא, בהעלאת חומר מסחרי כלשהו, במכירת מוצרים ו/או שירותים, בהעברת מכתבי שרשרת ו/או דואר זבל לחברים אחרים באתר, בהפצה ו/או פרסום של אתרים מתחרים ו/או דומים, או בכל דרך אחרת העלולה לגרום לאתר לנזקים.

5.1.4. שימוש באתר שלא בהתאם לתנאי השימוש.

5.2. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה (על כל סעיפי המשנה שלו), אין בחסימת פרופיל משתמש, כמפורט לעיל, כדי לגרוע מכל זכות של החברה להגיש תביעה כנגד משתמש המפר הוראות אלו, לדרוש לשפותה ו/או לפצות אותה בגין נזקים שנגרמו לה או לנקוט נגדו בכל צעד אחר אשר עומד לרשות החברה על-פי כל דין.

6. קניין רוחני ושימוש בתכנים אחרים

6.1. הגולש מצהיר כי הינו הבעלים היחיד והחוקי של כל הזכויות, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, בכל תוכן שהוא המועלה על-ידו לאתר באמצעות כלי האתר השונים, לרבות תמונות, מידע טקסטואלי או חזותי, קטעי וידאו ואודיו, תמונות סטילס, ובכלל זה השימוש בהם באמצעות תוכנות וקבצי תוכנות, קבצים גרפים, קודי מחשב, מאגרי נתונים ומידע דיגיטלי בפורמטים שונים, לרבות יישומים, עיצובים, יצירות, פיתוח, רעיון, עיצוב גראפי, יצירות מוזיקליות, המצאה, מכשיר, ידע ויישומים דומים אחרים (להלן: " התוכן האישי").

6.2. הגולש מצהיר כי אין בכל תוכן אישי אשר הועלה על-ידי הגולש לאתר, כמפורט בסעיף 6.1 לעיל, כדי להוות הפרה של זכויות של צדדים שלישיים מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות יוצרים וזכויות מוסריות.

6.3. הגולש מצהיר בזאת כי במועד העלאת התוכן האישי כאמור, לא ידוע לגולש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הנוגעת להפרת זכויות יוצרים או זכויות אחרות של צדדים שלישיים בקשר עם התוכן האישי שהועלה לאתר.

6.4. הגולש מעניק בזאת לאתר רישיון בלתי חוזר, לא בלעדי, ניתן להעברה, בלתי ניתן לביטול, בכל מדיה שהיא וללא כל תמורה, לעשות כל שימוש, באמצעות האתר בתוכן האישי שהועלה על ידו ו/או על-ידי מי מטעמו ו/או הפועל בשמו לאתר ובכל זכויות הקניין הרוחני בתכנים אלו, לרבות העתקה, הפצה, פרסום בכל אמצעי ממוחשב, מודפס או מוצג במדיות התקשורת והמידע השונות, כמו גם העלאתם ו/או הסרתם מאמצעים ו/או מדיות אלו על-פי שיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר ומנהליו, הצגת התוכן האישי לציבור ומתן רישיונות משנה והכל בכפוף להוראות תנאי שימוש אלו ומדיניות הפרטיות האמורה בהם ביחס לפרטי הרישום. הגולש מצהיר כי הוא מוותר גם על כל זכויותיו המוסריות, ככל שקיימות, בתוכן האישי שהוא מעלה לאתר.

6.5. הגולש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי ממנהליו ו/או מפעיליו ו/או צדדים שלישיים הקשורים בו, בקשר לשימוש כאמור בתוכן האישי, וכן כי הוא פוטר את החברה מכל אחריות ו/או חבות בקשר עם השימוש בתוכן האישי כאמור שהועלה על-ידו לאתר, וכי הגולש לא יתבע דבר בגינם.

6.6. הגולש מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או כל מי מטעמו ו/או כל צד שלישי באופן מלא, בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם כתוצאה מדרישה, טענה ו/או תביעה של צד שלישי כלשהו בקשר עם אי מילוי התחייבויות הגולש כמפורט לעיל ו/או אי נכונות הצהרותיו ו/או לגבי כל טענה להפרת זכויות או לפגיעה בקניין רוחני, וזאת על-פי דרישתה הראשונה של החברה ו/או הפועל מטעמו. כמו כן, הגולש מתחייב לשתף פעולה עם החברה ככל שיידרש, על מנת לסייע לאתר להתמודד מול תביעות של צדדים שלישיים בקשר עם הפרת זכויותיהם במסגרת התוכן האישי.

6.7. הגולש מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי מכל סוג שהוא, בתכנים אשר אינם תוכן אישי שלו, למעט כמפורט בתנאי שימוש אלה.

6.8. הגולש מתחייב שלא לבצע כל פעולה בתכנים המופיעים באתר, לרבות הכנסת שינויים מכל סוג, העתקה, שידור, הפצה, הצגתם בפני הרבים, שיכפול, פרסום ו/או מסירתם ו/או מכירתם לצד ג', וזאת ללא אישורה בכתב של החברה ו/או מי מטעמה.

7. קבלת עדכונים, תכנים פרסומיים

המשתמש באתר. מאשר בזאת כי הצטרפותו לאתר משמעותה מתן הסכמה לקבלת עדכונים בדבר: (א) שירותים חדשים הניתנים באתר ו/או מידע לגבי פעילויות שונות הניתנות באתר, לרבות קבלת עדכונים לגבי פרופיל המשתמש; (ב) תכנים פרסומיים, לרבות, אך לא רק, באמצעות דיוור ישיר ו/או שירותי דיוור ישיר, ולרבות, אך לא רק, בדרך של חיווי חזותי, מטעם החברה ו/או מי מטעמה, באמצעות דוא"ל ו/או באמצעי מקובל אחר. במידה ומשתמש רשום אינו מעוניין בקבלת עדכונים ותכנים כאמור הוא יהיה רשאי להודיע על כך להנהלת האתר על-ידי לחיצה על הקישור המתאים בהודעת הדיוור שנשלחה אליו או על-ידי עדכון הגדרות הפרטיות בפרופיל המשתמש, או בדרך דומה אחרת בהתאם להוראות החברה שיפורסמו בעניין זה מעת לעת.

8. מדיניות הפרטיות של האתר

8.1. במסגרת ההרשמה לאתר יתבקש המשתמש למסור את פרטי הרישום וכן פרטים אודות קורות החיים של המשתמש כגון ניסיון תעסוקתי, השכלה והכשרות, יכולות מקצועיות, שפות, שורת 'מיצוב', ומידע קשור נוסף (להלן "קורות החיים" או "קורות חייו").

8.2. הנתונים שימסור המשתמש בעת ההרשמה לאתר וכן פרטים אישיים נוספים שימסור ויעלה לאתר כפי המפורט בתנאי השימוש, יישמרו במערכות המידע של החברה. על פי חוק, המשתמש אינו מחויב למסור את המידע הנ"ל, אולם בלא למוסרו לא יוכל להירשם לאתר או להשתמש בחלק משירותיו.

8.3. האתר עושה שימוש בקבצי טקסט ותוכנה במחשב ("Cookies"), המאפשרים אימות ואגירת מידע אודות הרגלי השימוש של הגולש באינטרנט, שיפור השירות ופעולת האתר, תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת העדפותיהם של המשתמשים וכן לצרכי אבטחת מידע.

Cookies הם קבצי טקסט שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מה - Cookies יפקעו כאשר יסגור המשתמש את הדפדפן ואחרים יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבו של המשתמש. ה - Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה המשתמש באתר, מהיכן הגיע אל האתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל פעם שהוא מבקר מחדש באתר.

8.4. הגולש מצהיר בזאת כי הוא מתיר לאתר לשתול Cookies המאפשרים את זיהויו, כמו גם לעשות כל שימוש במידע ובפרטים שנאספו באמצעות ה - Cookies, לרבות לצורכי משלוח מידע על שירותי האתר וצדדים שלישיים הקשורים בו.

אם הגולש אינו מעוניין בשתילת Cookies במחשבו, יוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו (ניתן להיעזר לשם כך בקובץ העזרה של הדפדפן). על הגולש לדעת, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר סמארט סי.וי. ו/או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, באפשרות המשתמש למחוק את ה - Cookies במחשב בכל רגע נתון. מוצע שהמשתמש יעשה כן, רק אם הינו משוכנע שאינו רוצה שאתר סמארט סי.וי. יותאם להעדפותיו.

8.5. השימוש במידע שייאסף על-ידי האתר באמצעות ה- Cookies וכן כל פרטי הרישום, ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין, וזאת למטרות המפורטות בסעיף 8.3 לעיל.

8.6. החברה תעשה כמיטב יכולתה ליישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. אין החברה אחראית לכל נזק שהוא שיתרחש בעקבות חדירה בלתי מורשית של גורם חיצוני לנתונים הנאספים על ידה.

8.7. שמירת הנתונים באתר תעשה על פי כל דין. כל אדם שנתוניו מופיעים באתר רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את הנתונים המופיעים לגביו או למוחקם.

8.8. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

8.9. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים ומידע שנאסף על-ידי האתר (ככל שפרטים ומידע זה מאפשרים זיהוי משתמש באופן אישי), ללא קבלת הסכמת המשתמש מראש, אלא במקרים המפורטים להלן ובהיקף הנדרש, לפי העניין:

• בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו, לרבות הרשאתו המפורשת של המשתמש להפצת והצגת קורות החיים וכל מידע אישי המצוי בהם.

• במקרה שהמשתמש יפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלה, תהיה החברה רשאי למסור את המידע לרשויות לאכיפת החוק ו/או לצד שלישי הנפגע מהפרת תנאי השימוש, לפי הנדרש;

• אם יינתן צו שיפוטי המורה לאתר למסור את הפרטים האישיים או המידע אודות המשתמש לצד שלישי ו/או על פי דרישת הרשויות לאכיפת החוק;

• בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה;

• בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של מי ממשתמשיה או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

• אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת גוף אחר - וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהא זכאית להעביר לתאגיד הנעבר העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמשים באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

8.10. למען הסר ספק יובהר, כי כל מידע שיוזן על ידי המשתמש בעת רישומו לאתר, למעט כתובתו האלקטרונית (אלא אם בחר להציגה ו/או צירפה לקורות חייו) ולמעט סיסמת הפרופיל, עשוי להופיע באתר (אלא אם צוין אחרת במפורש), וזאת על מנת לאפשר למשתמשים באתר לזהות ולהכיר זה את זה.

8.11. הגולש מצהיר בזה כי הוא מסכים לכך כי האתר יציג קישוריות למידע ולפרטים שנמסרו על ידי המשתמשים לאתר, לרבות לתמונות של המשתמשים, גם בדפים חיצוניים לאתר.

9. שירותים בתשלום

ההרשמה לאתר הינה בחינם, וגם השימוש בו אינו כרוך בתשלום כלשהו מצד המשתמש, להוציא עלויות תקשורת אינטרנטית ו/או סלולרית ו/או אחרת המשולמת לספק שירותי אינטרנט (ISP) ו/או לחברת סלולר ו/או לספק אחר מטעמו של הגולש.

למרות שבשלב זה המידע ושירותי האתר מסופקים באתר בחינם, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לסטות ממדיניות זו ולגבות תשלומים בגינם על-פי שיקול דעתה הבלעדי. על שירותים בתשלום, ככל שיהיו, יופיע מחיר ו/או תינתן הודעה באתר.

10. שימוש בקורות החיים

10.1. מבלי לפגוע מהאמור בתנאי השימוש לעיל ולהלן, כל משתמש אשר נרשם לאתר, מצהיר כי הוא מעוניין ומסכים כי החברה תציג את קורות חייו או תאפשר צפייה/עיון בהם, לכל צד ג' שהוא שהחברה תבחר להציג לו את קורות חייו או תאפשר צפייה/עיון, בין בתשלום או שלא בתשלום.

10.2. המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו כי לצורך הצגת קורות חייו בפני צד ג' שהוא הן ישמרו במאגרי המידע של החברה בכפוף למדיניות הפרטיות האמורה בתנאי השימוש.

10.3. המשתמש מצהיר כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לגבי הפצת קורות חייו או הצגתם וידוע לו כי החברה אינה חייבת ליידע אותו בדבר זהות הצדדים השלישיים אליהם יגיעו או יוצגו קורות חייו.

10.4. החברה שומרת את קורות החיים של המשתמש במאגר קורות החיים של אתר החברה (להלן: "מאגר קורות חיים"). מאגר קורות החיים כולל את כל קורות החיים של משתמשים אשר נרשמו לאתר, כאשר קורות חיים אלו יכולים להיות חשופים במלואם, לרבות פרטים מזהים של המשתמש, בפני מעסיקים המגייסים עובדים והמעוניינים בכך. שירות זה נועד כדי להרחיב ולמקסם את חשיפת משתמשי האתר למעסיקים, ובכך להגביר את סיכוייהם למציאת עבודה.

10.5. יודגש כי די ברישום לאתר על מנת שהמידע על המשתמש וקורות החיים שהזין משתמש ישמרו במאגר קורות החיים.

10.6. הסרת קורות חיים ממאגר קורות החיים, יכול שתעשה בכל עת, ע"י בחירת האופציה בקטגוריה המתאימה באתר. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע המשתמש באתר - יוסיף להישמר אצל החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אל המשתמש.

10.7. בהצטרפותו לאתר וצירופו למאגר מצהיר המשתמש כי הוא יודע ונותן הסכמתו המפורשת, כי בעקבות הרישום לאתר, קורות חייו יהיו חשופים וגלויים לכל מעסיק ובכלל זה למעסיקו הנוכחי, ככל שישנו. המשתמש מאשר ומצהיר כי אין לו ולא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לגבי חשיפת קורות חייו בפני צדדים שלישיים כלשהם, וכי ידוע לו כי החברה אינה חייבת ליידע אותו בדבר הגורמים שנחשפו לקורות חייו.

יובהר כי מאגר זה כמו גם יתר שירותי האתר נועדו על מנת להרחיב ולמקסם את אפשרויות חיפוש המשרות, חשיפת משתמשים ומעסיקים זה לזה ומציאת תעסוקה, אולם, אין החברה מתחייבת ו/או אחראית בכל אופן לתוצאות השימוש בשירותי האתר (דוגמת פניית מעסיקים למשתמש) והמשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה באשר לתוצאות השימוש כאמור.

11. נגישות ורציפות השירות

11.1. הגולש מצהיר בזה כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך, כי החברה אינה מתחייבת כי מכלול השירותים, המוצעים או שיוצעו בו, יוסיפו להיות מוצעים ו/או כי יהיו מוצעים באופן שוטף, וכן כי הפסקת שירות כאמור תיתכן גם ללא מתן הודעה מוקדמת. הגולש מבהיר כי הוא מסיר בזה כל אחריות לנזק כלשהו מהחברה בגין הפסקת שירותים ו/או תכנים כאמור.

11.2. הגולש מצהיר בזה כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך כי ככל שבשל נסיבות כלשהן יחדל האתר מלפעול, בין באופן זמני או קבוע, לא יהיה בכך כדי להטיל על החברה אחריות מכל מין וסוג שהוא כלפי המשתמש ו/או כלפי צדדים שלישיים.

12. הגבלת אחריות

12.1. האתר עשוי להכיל, בין היתר, קישורים אל מקורות מידע, משאבים ושירותים נוספים המתפרסמים בחלקם ע"י החברה, ובחלקם האחר - שלא באמצעותה.

12.2. החברה אינה יכולה לפקח ו/או לשלוט על הקישורים הללו ואינה מתחייבת כי הקישורים הנוספים יובילו את המשתמשים לאתר/ים פעיל/ים. אין לראות בקישורים אל האתר ודרכו לקישורים אחרים, משום מתן חסות, מחויבות, או תמיכה בהם מצד החברה.

12.3. על הגולשים חלה מלוא האחריות לגבי כל שימוש בתכנים שבאתר, לרבות שימוש באתרי משנה, בקישוריות ובאתרים אליהם מובילות הקישוריות (במישרין או בעקיפין).

12.4. למען הסר ספק, באופן המרבי המותר על פי כל דין, החברה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, מכל סוג שייגרם למשתמשים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על החומר המופיע באתר.

הגולש מצהיר ומסכים בזאת כי הנו האחראי הבלעדי לכל התכנים ו/או המידע שנמסר על ידו ומתחייב לפצות מיידית את החברה בגין כל נזק ישיר או עקיף (לרבות הוצאות משפטיות) שיגרם לאתר ו/או לחברה כתוצאה מהפרת תנאי השימוש ו/או מתביעה כלשהי ו/או מפרסום מוטעה ו/או מהפרת החוק.

12.5. הסתמכות על המידע ו/או התכנים המופיעים באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד, ולא תהיה לגולשים כל זכות או טענה נגד אתר סמארט סי.וי. ו/או מנהליו ו/או עובדיו, בגין כל פגם ו/או ליקויי ו/או פגיעה כלשהי שייגרמו עקב פרסומם ו/או מכירתם ו/או שיווקם ו/או המלצה לשימוש כלשהו בהם.

לעניין זה, האתר מהווה אך במה להצגת מידע וככזה, החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין שימוש ו/או הסתמכות על מידע זה.

12.6. ככל ותהיה נגישות באתר גם למידע ו/או לתכנים ו/או לכלים ו/או למוצרים שמקורם בצדדים שלישים, לרבות פרסומים וקישורים או תגובות, הגולש מצהיר כי ידוע לו וכי הוא מסכים בזאת, כי אתר סמארט סי.וי. אינו אחראי למידע או לתכנים שמקורם בצדדים שלישים, לרבות לעניין פגיעה בפרטיות, לשון הרע, הפרת זכויות יוצרים או זכות מוסרית, ו/או כל עניין אחר. האחריות הבלעדית לאמינות, מהימנות, אמיתות או נכונות המידע או התכנים או הכלים או המוצרים הנ"ל, כמו גם לפרסומים של צדדים שלישיים, תחול על הצדדים השלישיים ולא על החברה. בנוסף, לא תהיה לגולש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין טיב המידע כמפורט לעיל (אשר ממילא אינו מידע המפורסם בידי החברה), והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמו.

12.7. פרסום מודעות ו/או פרסומות באתר אינו מהווה המלצה, הבעת דעה או נקיטת עמדה מצד החברה, והאחריות בעניין זה חלה על המפרסם ועל המשתמש בלבד.

פרסומות באתר, לרבות פרסומות גראפיות - "באנרים", קישורים טקסטואליים וכיוצ"ב, הן על אחריות המפרסם בלבד.

12.8. על הגולש חלה החובה לבדוק את המידע המפורסם באתר (ובפרט מידע המועלה לאתר בידי משתמשים אחרים) ממקורותיו-הוא ו/או לפנות למקורות מידע נוספים לביצוע בדיקה/אימות/השוואה עם הנתונים המופיעים באתר בטרם ביצוע פעולה העלולה להביא לפגיעה כלשהי, לרבות פגיעה כלכלית, בהסתמך על המידע או התכנים באתר. בכל מקרה, האחריות לכל פעולה מעין זו חלה על הגולש ו/או על הצד השלישי בלבד, ולא על החברה.

12.9. הגולש באתר מצהיר, כי ידוע לו והנו מסכים לכך שהוא עשוי להינזק בנסיבות ובמגבלות הגלישה באינטרנט, בין בשליטת החברה ובין שלא בשליטתה; כי יתכנו תקלות, שיבושים, אבדן מידע, מידע מוטעה, אובדן אפשרות הגלישה, לרבות נפילת שרתים, הפסקות חשמל, האקרים, וירוסים, פריצות מחשבים, גניבת מידע אישי או כלכלי ושימוש במידע זה ו/או בפרטים שנמסרו על ידי הגולש לאתר, ועוד חבלות ו/או טעויות אנוש וכל תקלה שהיא; וכי למרות ידיעה והכרה באפשרות הגולש להינזק עקב הנ"ל, מסכים הגולש כי אין האתר ו/או מנהליו ו/או מפעיליו ו/או נושאי משרה בו ו/או בעלי מניותיו ו/או צדדים שלישיים הקשורים בו, אחראים בכל צורה שהיא לנזקים אפשריים אלו, והגולש מתחייב שלא לתבוע ו/או לטעון כנגד מי מהגורמים הנ"ל בגין תקלות או נזקים אלו.

12.10. למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם, או העלול להיגרם, כתוצאה ממשלוח מידע חסוי, פרטי, או אישי דרך האתר בהתאם לתנאי שימוש אלו.

12.11. בכל מקרה, ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה (על כל סעיפי המשנה שלו), המשתמש פוטר בזאת את האתר ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או נושאי משרה בו ו/או בעלי מניותיו ו/או מפעיליו, מאחריות כלשהי בגין השימוש באתר, לרבות מאחריות אישית.

13. שיפוי

המשתמש ישפה את החברה ו/או עובדיה ו/או בעלי מניותיה ו/ או כל משתמש אחר שנפגע בגין כל נזק שנגרם להם, עקב שימוש שלא בהתאם לתנאי השימוש, במידע לא נכון או לא מדויק שהזין וכל פעולה שיעשה שתגרום לנזק לאתר, בין בהוצאות משפט, פגיעה במוניטין או שיפוי של צד שלישי שנפגע.

14. תקשורת עם משתמשים אחרים

המשתמש באתר מצהיר כי הוא אחראי אישית לכל קשר שבינו לבין משתמשים אחרים באתר. החברה שומרת על זכותה, אך אינה חייבת, ליישב או לתווך כל מחלוקת בין משתמש לבין משתמשים אחרים. בנוסף, המשתמש מתחייב כי כל פעולה של איסוף מידע מצדו אודות משתמשים אחרים תבוא לאחר השגת הסכמתם מראש של אותם משתמשים.

15. פניות לאתר

בכל בקשה ו/או טענה של גולש באתר, לרבות תלונה בדבר משתמשים המעלים תכנים אסורים, כמפורט בסעיף בתנאי השימוש לעיל ופנייה לגבי מידע שהועלה לאתר, ניתן לפנות בדוא"ל הכולל את מהות הבקשה ופרטי ההתקשרות של המשתמש לכתובת הדוא"ל support@smart-cv.com. במידת הצורך, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של החברה, נציג מטעם החברה יפנה לגולש ו/או יטפל בפניית הגולש.

16. התיישנות, סמכות שיפוט ודין

16.1. המשתמשים באתר מסכימים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד האתר, החברה ו/או מי מטעמה תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד היווצרות עילת התביעה, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 91 לחוק ההתיישנות תשי"ח - 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט.

16.2. כל תביעה כנגד האתר, החברה ו/או מי מטעמה תתברר אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בישראל בהתאם לדין בישראל, ולא בכל בית משפט ו/או מותב זר ו/או אחר. סמכות השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם היא אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.